تقدیر نامه

تقدیر نامه

                          اخذ تقدیر نامه از نهاد ریاست جمهوری     

 

 

 

 

جلسه وزیر محترم ارتباطات و فن آوری اطلاعات با مدیر عامل شرکت سیدک در وزارتخانه مربوطه