خدمات

شرکت سیدک جهت رفع نیاز و خواسته کارفرمایان و مشتریان محترم علاوه بر تولید تخصصی سبد کابل و ملزومات آن اقدام به ارایه خدمات تخصصی ذیل مینماید:

 

 

  • بازدید از سایت توسط تیم فنی و ارایه راهکارهای اجرایی.

  • پیشنهاد جهت تعیین عرض و ارتفاع بهینه سبد کابل بر اساس حجم، وزن و نوع کابل های عبوری و نیز جنس و پوشش محصول.

  • تهیه L.O.M بر اساس نقشه های اجرایی.

  • محاسبه ضخامت مفتول سبد کابل و نیز ضخامت ورق و فواصل ساپورت بوسیله نرم افزارهای تخصصی بر اساس نیاز پروژه.

  • ارسال تیم فنی جهت مشاوره در زمینه نصب به دعوت کارفرمایان.   

  • ارسال تکنسین های آموزش دیده توسط شرکت جهت عملیات نصب در کمترین زمان و بالاترین کیفیت.

    • خدمات پشتیبانی تا زمان بهره برداری و تحویل پروژه.